วิธีร่วมกิจกรรม

สแกนปั๊บ ลุ้นรับทอง ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ดาวน์โหลดแอปฯ Double A QR Lucky

ดาวน์โหลดแอปฯ

Double A QR Lucky in Gold

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

 

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

สแกน QR

ข้างกล่อง Double A

หรือสแกนผ่านแอปฯ อ่าน QR Code อื่นๆ

ดาวน์โหลดแอปฯ Double A QR Lucky

เปิดแอปฯ อ่าน QR

เช่น Line, Facebook, QR Reader

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

สแกน QR

ข้างกล่อง Double A

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กำหนดการจับรางวัล

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

 

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

1 QR ลุ้นทองได้ 1 สิทธิ์ ลุ้นสูงสุด 2 รอบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม*

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังสามารถสแกนเพื่อลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 ต่อได้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
โดยที่ยอดสแกนจะไม่สะสมข้ามรอบ

กติกาและเงื่อนไข

กติกา

เลขใบอนุญาตเลขที่ 1-7/2562 ออกให้ ณ อำเภอบางปะกง

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A 70, 80 และ 90 แกรม หรือ Double A Green 80 แกรม ขนาด A4 ชนิดกล่อง (Box) ขนาดบรรจุ 5 รีม จำนวน 500 แผ่น/ รีม ผ่านแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky in Gold บนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ จากนั้นกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และวัตถุประสงค์การใช้เป็นบริษัทหรือส่วนตัว หากเป็นบริษัทให้ระบุชื่อบริษัทให้ครบถ้วน ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันที่กรมการปกครองกำหนดห้ามจัดกิจกรรมคือวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 13 ตุลาคม 2562)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ได้ไม่จำกัดจำนวนรหัส โดย QR Code 1 รหัส มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสแกน QR Code ซ้ำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ที่สแกนซ้ำออกเหลือเพียงสิทธิเดียว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. QR Code 1 รหัส สแกนซ้ำได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับระบุชื่อจากการสุ่มจับรางวัลเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจพบการสแกนที่ผิดปกติ คือ สแกน QR Code หมายเลขเดิมซ้ำกันหลายครั้ง (สแกน QR Code 1 หมายเลข เกิน 10 ครั้งขึ้นไป) จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว ออกจากการจับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสแกน QR Code บนกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่เท่านั้น หากพบว่ามีการสแกนกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมซ้ำกับที่เคยสแกนในช่วงก่อนหน้าที่จะมีกิจกรรมนี้จะไม่นับสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 5. บริษัทฯ จะสุ่มจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 12 มิถุนายน 2562, 10 กรกฎาคม 2562, 26 กรกฎาคม 2562, 10 กันยายน 2562, 10 ตุลาคม 2562, 10 ธันวาคม 2562, 10 มกราคม 2563 รวม 7 ครั้ง ซึ่งไม่มีการสะสมสลากข้ามช่วงเวลา และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/DoubleAPaper และ QRlucky.DoubleApaper.com ภายใน 15 วันหลังวันจับรางวัล
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับเพียง 2 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ระบุชื่อ นามสกุล ตรงกับที่กรอกข้อมูลไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ในการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะปิดรับชิ้นส่วนตามกำหนดเวลาและจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และเลขรหัส QR Code ที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนเท่ากัน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้ได้รับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือ สัญชาติลาว และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกน QR Code บนกล่องของผลิตภัณฑ์ Double A และกรอกรายละเอียดเข้าร่วมแล้ว ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมอื่นได้
 3. บริษัทฯ จะยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky in Gold หรือกรอกผ่านเว็บไซต์ QRlucky.DoubleApaper.com เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง เว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper และ QRlucky.DoubleApaper.com
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อ หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงตัวรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผ่านทาง เว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper กรณีที่ทางบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับรางวัลภายใน 30 วันจากวันประกาศรายชื่อ จะถือว่าตัดสิทธิ์การรับรางวัล และให้สิทธิ์แก่รายชื่อสำรองแทนทันที
 6. ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Double A Business park) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.
    ทั้งนี้ การมารับรางวัลต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 2 วัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
    โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ พร้อม สำเนา 1 ชุด เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลและได้รับรางวัล หากหลักฐานที่ระบุในข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล หากไม่มาแสดงตนรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรอง หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองแล้ว จะงดการมอบรางวัล โดยจะไม่นำไปรวมกับการจับรอบถัดไป
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้มีการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล และอนุญาตให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบ ใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ ผู้ได้รับรางวัล ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ บริวาร และ/หรือ บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ญาติ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด, กลุ่มบริษัทในเครือฯ, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากดั๊บเบิ้ล เอ (ร้านถ่ายเอกสาร, ร้านเครื่องเขียน, DACC, DASS, DASM, Master Dealer, Dealer, Ex-agent, Distributor), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล