วิธีร่วมกิจกรรม

สแกนปั๊บ ลุ้นรับทอง ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ดาวน์โหลดแอปฯ Double A QR Lucky

ดาวน์โหลดแอปฯ

Double A QR Lucky in Gold

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

 

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

สแกน QR

ข้างกล่อง Double A

หรือสแกนผ่านแอปฯ อ่าน QR Code อื่นๆ

ดาวน์โหลดแอปฯ Double A QR Lucky

เปิดแอปฯ อ่าน QR

เช่น Line, Facebook, QR Reader

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

สแกน QR

ข้างกล่อง Double A

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กำหนดการจับรางวัล

1 QR ลุ้นทองได้ 1 สิทธิ์ ได้ลุ้นทอง 2 ต่อ

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

 

สแกน QR ข้างกล่อง Double A

*สแกนสะสมภายใน 1 เดือน แล้วลุ้นทองเดือนถัดไป (ครั้งที่ 1-6 นับยอดสแกนภายในเดือนที่กำหนดเท่านั้น)
**สแกน QR ใหม่ลุ้นทองได้ทุกเดือน (ลูกค้าเดิมสแกน QR เดิมซ้ำไม่ได้)

กติกาและเงื่อนไข

กติกา

เลขใบอนุญาตเลขที่ 8 - 14/2561 ออกให้ ณ อำเภอบางปะกง

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A 70, 80 และ 90 แกรม หรือ Double A Green 80 แกรม ขนาด A4 ชนิดกล่อง (Box) ขนาดบรรจุ 5 รีม จำนวน 500 แผ่น/ รีม ผ่านแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky in Gold บนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ จากนั้นกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และวัตถุประสงค์การใช้เป็นบริษัทหรือส่วนตัว หากเป็นบริษัทให้ระบุชื่อบริษัทให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561- 30 เมษายน 2562
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ได้ไม่จำกัดจำนวนรหัส โดย QR Code 1 รหัส มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสแกน QR Code ซ้ำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ที่สแกนซ้ำออกเหลือเพียงสิทธิเดียว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. QR Code 1 รหัส สแกนซ้ำได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับระบุชื่อจากการสุ่มจับรางวัลเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจพบการสแกนที่ผิดปกติ คือ สแกน QR Code หมายเลขเดิมซ้ำกันหลายครั้ง (สแกน QR Code 1 หมายเลข เกิน 10 ครั้งขึ้นไป) จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว ออกจากการจับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
 4. บริษัทฯ จะสุ่มจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลวันที่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561, 18 มกราคม 2562, 15 กุมภาพันธ์ 2562, 15 มีนาคม 2562 , 22 เมษายน 2562 , 17 พฤษภาคม 2562 รวม 6 ครั้ง ซึ่งไม่มีการสะสมสลากข้ามช่วงเวลา ส่วนครั้งที่ 7 เป็นทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่าไม่เกิน 42,000 บาท/ รางวัล และ ทองคำหนัก 5 บาท 1 รางวัล มูลค่าไม่เกิน 105,000 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 15 วันหลังวันจับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/DoubleAPaper และ QRlucky.DoubleApaper.com
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนที่ระบุชื่อ นามสกุล ตรงกับที่กรอกข้อมูลไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนดมิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ในการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะปิดรับชิ้นส่วนตามกำหนดเวลาและจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และ QR Code ที่ส่งเข้ามาถูกต้องตามเงื่อนไขลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้ได้รับรางวัล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกน QR Code บนกล่องของผลิตภัณฑ์ Double A และกรอกรายละเอียดในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้ากิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทดังกล่าวรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมอื่นได้
 3. บริษัทฯ จะยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky in Gold หรือกรอกผ่านเว็บไซต์ QRlucky.DoubleApaper.com เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง เว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper และ QRlucky.DoubleApaper.com
 5. ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Double A Business park) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 2 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 3 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 4 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 5 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 6 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  - ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 7 ต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

  ทั้งนี้ การมารับรางวัลต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 2 วัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และ ได้รับรางวัล หากหลักฐานที่ระบุในข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล

  หากไม่มาแสดงตนรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และ ไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรอง หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองแล้ว จะงดการมอบรางวัล โดยจะไม่นำไปรวมกับการจับรอบถัดไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใดๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 10. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้มีการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล และอนุญาตให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัล ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 14. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ บริวาร และ/หรือ บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ญาติ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด, กลุ่มบริษัทในเครือฯ, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากดั๊บเบิ้ล เอ (ร้านถ่ายเอกสาร, ร้านเครื่องเขียน, DACC, DASS, DASM, Master Dealer, Dealer, Ex-agent, Distributor), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล