สแกน QR ข้างกล่อง Double A สแกน QR ข้างกล่อง Double A

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 5

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 62
จับรางวัลวันที่ 10 ต.ค. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 24 ต.ค. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 30 รางวัล

 1. เยาวลักษ์ สำลี 081-696-xxxx
 2. อัญชิษฐา มั่งมูล 089-997-xxxx
 3. วิจิตรา วิชิตบุตร 087-625-xxxx
 4. จิตาภรณ์ เทือกมูล 086-307-xxxx
 5. กัญญาภัทร ตู้ทอง 098-097-xxxx
 6. พิชดา เกษรสระน้อย 086-551-xxxx
 7. กฤษณา เอียมอาจ 089-483-xxxx
 8. ชัยชนะ สิริพิมลพร 081-191-xxxx
 9. สุรชัย ล่องวิลัย 099-364-xxxx
 10. ณัฏฐโชติ มีใจ 095-827-xxxx
 11. ธวัชชัย จันทราช 063-708-xxxx
 12. ชัยศักดิ์ นรเนตร 081-741-xxxx
 13. จิรวรรณ น้ำเหนือ 083-012-xxxx
 14. วรรณนา ศิลปประเสริฐ 086-337-xxxx
 15. ธีรวัฒน์ มีศิลป์ 082-814-xxxx
 16. สมศักดิ์ สิทธิพิเศษ 091-859-xxxx
 17. อรวรรณ สาพิกุล 089-552-xxxx
 18. จรุณ ใบยา 093-297-xxxx
 19. สัมพันธ์ เชตสุวรรณ 081-870-xxxx
 20. กฤธมลวรรณ เดชอรัญ 099-358-xxxx
 21. ณิชมน เจริญทั่ว 089-799-xxxx
 22. สาวิตรี คนบุญ 088-649-xxxx
 23. ซานานี อาแว 099-923-xxxx
 24. สิริลักษณ์ รวมจิตร 087-659-xxxx
 25. ชนิสรา ร่มเขื่อน 089-661-xxxx
 26. อำไพ ธิคำ 085-925-xxxx
 27. เพ็ญนภา เช้ารุ่งโรจน์ 086-003-xxxx
 28. ศุภสิทธิ์ ฤทธิสนธิ์ 085-388-xxxx
 29. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต 090-237-xxxx
 30. อเนก เขียวฉอ้อน 083-064-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 4

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 62
จับรางวัลวันที่ 10 ก.ย. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 24 ก.ย. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 30 รางวัล

 1. เกียรติศักดิ์ เดชเดชะ 093-195-xxxx
 2. อณุภา นิลเปี่ยมสุข 086-680-xxxx
 3. ศิริชัย นันทารมย์ 099-268-xxxx
 4. จรวยพร จุ้ยเปี้ยว 089-545-xxxx
 5. อาทิตย์ ขวัญเมืองแก้ว 083-441-xxxx
 6. นันทนา บัวงาม 087-005-xxxx
 7. ลักขณา ชารีนิวัฒน์ 087-507-xxxx
 8. ธานินทร์ ชรินทราวุฒิ 089-656-xxxx
 9. รชา เพริศพริ้ง 094-498-xxxx
 10. สุพพัตรา บุญนาค 086-006-xxxx
 11. พุทฑิรา บุดดี 080-672-xxxx
 12. อรสา จาเรือง 097-990-xxxx
 13. ชิสากัญญ์ แตงอ่อน 062-096-xxxx
 14. เบญจมาศ พิชรักษ์ 080-760-xxxx
 15. ขนิษฐา ก้านศรีรัตน์ 089-212-xxxx
 16. สมยศ บุญปัน 095-996-xxxx
 17. เพ็ญประภา ไชยต้นเทือก 083-221-xxxx
 18. กฤษณะ ของนา 089-810-xxxx
 19. สุกัญญา เรือนปัญจะ 081-853-xxxx
 20. อนุพงศ์ เจริญผล 086-812-xxxx
 21. มนต์ทิพย์ ทิพย์ถนอม 092-283-xxxx
 22. อุดมลักษณ์ วงษ์ศิริกุลดำรง 081-899-xxxx
 23. สุมาลี สัตถาผล 081-876-xxxx
 24. อรพินท์ สนหละ 097-359-xxxx
 25. ยุพิน พรหมมินทร์ 089-635-xxxx
 26. วรรณา วงษ์ดำเนิน 096-751-xxxx
 27. รัชนีวรรณ สุทัศน์ 089-748-xxxx
 28. อังคณา ปิงอุด 092-242-xxxx
 29. พิจักษณ์ศลย์ ปุญชลักซ์ 088-224-xxxx
 30. ธนวัฒน์ เอียดชู 089-466-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 3

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ก.ค. - 21 ก.ค. 62
จับรางวัลวันที่ 26 ก.ค. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 9 ส.ค. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 30 รางวัล

 1. อำพล โพธิขพ 081-977-xxxx
 2. จุฑาทิพย์ ท้องทากาศ 095-685-xxxx
 3. เกิดศิริ สมทรัพย์ 064-743-xxxx
 4. สลักจิต เกตสมิง 081-654-xxxx
 5. ฐภรณ์ฎัคค์ ปัถม์ธนยศ 084-958-xxxx
 6. ภานุชนารถ จิตรพมาย 097-343-xxxx
 7. กาญจนา ภักดีบุญญานุกูล 089-539-xxxx
 8. ศิรประภา แดงตุ้ย 091-858-xxxx
 9. ปิยวัฒน์ การินทร์ 087-761-xxxx
 10. ธนวรรธน์ แขมคำ 088-723-xxxx
 11. นิตยา เหนียวย้อย 087-891-xxxx
 12. ปสุตา เทพดวงแก้ว 081-780-xxxx
 13. มณีรุ่ง ตวันนา 096-882-xxxx
 14. พรทิพย์ สุวรรณรัตน์ 088-291-xxxx
 15. นันทยา ตาลธิ 086-917-xxxx
 16. สุริยา สุคนธชาติ 093-556-xxxx
 17. รุจิ จติววัธนชัยกูล 089-678-xxxx
 18. อนุชาติ สวามีชัน 081-967-xxxx
 19. เจนจิรา วงศ์ฉายา 081-595-xxxx
 20. ชุลีพร ตันฮะเส็ง 085-514-xxxx
 21. ชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา 082-459-xxxx
 22. คณิภา ตระกูลวงศ์วัฒน์ 094-954-xxxx
 23. รังสิต อ่วมสอาด 081-412-xxxx
 24. ฉลองรัตน์ อินทร์ชู 088-971-xxxx
 25. ณปภัช เหลืองอ่อน 061-362-xxxx
 26. พีระพันธุ์ พันธุ์แสน 062-425-xxxx
 27. วิทยา วงศ์พัฒนันท์ 090-317-xxxx
 28. ธัญลักษณ์ โคศรี 064-975-xxxx
 29. สมฤดี ก้อนคำ 081-998-xxxx
 30. อัศนีย์ ทับดารา 087-534-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 2

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 62
จับรางวัลวันที่ 10 ก.ค. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 24 ก.ค. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 30 รางวัล

 1. สุฑามาศ จิตการ 082-411-xxxx
 2. จิราวรรณ คงเรือง 084-691-xxxx
 3. อนุชา อัศวภูมิ 085-418-xxxx
 4. วชิรวิชญ์ พิมทา 081-640-xxxx
 5. อาภาภรณ์ เพชรรักษา 081-152-xxxx
 6. กรรณิกา สมฤทธิ์ 081-671-xxxx
 7. เบญญาพัฒน์ กรีชวด 089-677-xxxx
 8. ชูชาติ ตู้นิ่ม 083-702-xxxx
 9. นงนภัส ประเสริฐสุข 083-905-xxxx
 10. จิดาภา สุฤทธิ์ 086-194-xxxx
 11. อุสมัน สามะแม 086-963-xxxx
 12. จิตคนึง เพ็งบุญ 082-376-xxxx
 13. ณัฐชยา มงคลวงศ์วณิช 088-545-xxxx
 14. บุณยนุช ใจยศเส้า 081-716-xxxx
 15. ณัฐวรรณ พงศ์นรินทร์ 085-346-xxxx
 16. พิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา 062-441-xxxx
 17. ธีรบูรณ์ สกุนตะวิภาต 092-851-xxxx
 18. สุมาลี อ่อนสา 081-432-xxxx
 19. ยุพิน จินตภากร 094-251-xxxx
 20. ศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม 082-232-xxxx
 21. สมร ไทยยัง 089-683-xxxx
 22. ธีรภัทร์ แสงงาม 080-777-xxxx
 23. ไพลิน แพไธสง 098-254-xxxx
 24. วาสนา เพ็ชร์พิพัฒน์ 084-805-xxxx
 25. Prathom Booncharoen 097-071-xxxx
 26. สุกัญญา หาบสา 085-691-xxxx
 27. ธารารัตน์ ระงับพิษ 086-848-xxxx
 28. อรุนี ธรรมรังษี 092-183-xxxx
 29. พรรณวิภา อิศรเมธางกูร 089-611-xxxx
 30. นิวัฒน์ ธรรมรักชัย 085-537-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 1

รอบสแกน QR Code วันที่ 8 พ.ค. - 31 พ.ย. 62
จับรางวัลวันที่ 12 มิ.ย. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 มิ.ย. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 30 รางวัล

 1. สถิตย์นาจ ชูชื่น 081-257-xxxx
 2. นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์ 093-131-xxxx
 3. สุภาพร จันทร์พฤกษ์ 088-616-xxxx
 4. จินตนา ทรายงาม 098-824-xxxx
 5. นางสาวสิริเพ็ญณภา ซิ้มจี๋ 087-537-xxxx
 6. ปานทิพย์ อิ่มจิต 095-364-xxxx
 7. หทัยกานต์ พงษ์มณีศิลป์ 083-354-xxxx
 8. ธันย์นิชา โชติวัฒนาไพศาล 064-525-xxxx
 9. นางสาวเดือนเพ็ญ คำนนท์ 099-028-xxxx
 10. นางสาวสุภรัตน์ดา เพชรบูรณ์ 093-113-xxxx
 11. วัชรศักดิ์ อินทรสูตร 085-272-xxxx
 12. พรพณา ฤทธิ์ชู 081-894-xxxx
 13. นภาพร ชิณวร 092-270-xxxx
 14. รสชรีย์ ขวัญเมือง 081-187-xxxx
 15. นางสิริภัสสร วุฒิกรวาที 089-723-xxxx
 16. กันตนา สมัครกิจ 089-731-xxxx
 17. ดวงใจ เชียงน้อย 087-583-xxxx
 18. จุฑารัตน์ ขำกูล 090-892-xxxx
 19. สุธารัตน์ สุโข 083-075-xxxx
 20. ศุภวรรณ คล่องใจ 098-610-xxxx
 21. ภครมล ละมั่งมอง 093-505-xxxx
 22. นฤมล ช่อผกาพันธ์ 084-993-xxxx
 23. วันเพ็ญ บุบผามาตย์ 093-465-xxxx
 24. ณภัชพร หลงพิมาย 097-328-xxxx
 25. นางสาวสุวจี ศรีคำมูล 095-957-xxxx
 26. นางอุบล อรุณรัตน์ 087-831-xxxx
 27. รัชนี ภู่หลำ 081-301-xxxx
 28. ชนิดาภา มีกลมเวช 096-883-xxxx
 29. กาญจนา ปรังการ 084-803-xxxx
 30. ชิดชนก ดำปิน 091-825-xxxx

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดหมายรับของรางวัล และแจ้งเอกสารประกอบการรับรางวัล ภายใน 15 วันทำการ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรพนักงานหรือหลักฐานที่สามารถระบุว่าทำงานสังกัดบริษัทเดียวกันกับที่ระบุไว้ตอนกรอกข้อมูลลงทะเบียน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085835xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Inbox Facebook Fanpage Double A Club (https://www.facebook.com/DoubleAPaper/) ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 22 ที่อยู่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร หรือ อาคารสำนักงาน Double A Business park ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.