สแกน QR ข้างกล่อง Double A สแกน QR ข้างกล่อง Double A

ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 4

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 62
จับรางวัล : 15 มี.ค. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 29 มี.ค. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 25 รางวัล

 1. วาสินี ชูช่วย 091-021-xxxx
 2. สุภานัน เดชเมือง 081-401-xxxx
 3. มัทนา ปุณยางกูร 081-575-xxxx
 4. พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย 095-446-xxxx
 5. ทับทิม ฤทธิเดช 086-408-xxxx
 6. เกศินี กลมเกลี้ยง 085-100-xxxx
 7. ลูกอินทร์ ใจจิตต์ 089-259-xxxx
 8. มนัสนันท์ อินทร์น้อย 084-439-xxxx
 9. อำไพร เย็นนันทรี 087-212-xxxx
 10. ภาวดี สุขมาก 081-092-xxxx
 11. จิราภรณ์ จันทร์แจ่มศรี 086-282-xxxx
 12. ณัฐชา วรธารากุล 093-259-xxxx
 13. ศุภกิตติ์ จี่ทิพย์ 063-527-xxxx
 14. มนัส ชุ่มมะโน 090-753-xxxx
 15. ปลิศ เทวะประทีป 099-191-xxxx
 16. สุภาภรณ์ เดชสูงเนิน 097-949-xxxx
 17. กฤษณา สะใบวัน 086-360-xxxx
 18. นุชจรี รวมทรัพย์ 097-016-xxxx
 19. อโนชา มาอุ่น 087-052-xxxx
 20. นิภาพร ฤทธิ์มหา 091-828-xxxx
 21. รังษิกร แดงบุญเรือง 081-899-xxxx
 22. ภาณุพงษ์ แดงสีบัว 090-921-xxxx
 23. จุฬารัตน์ ดวงใน 088-264-xxxx
 24. อภิฉัตร พวงดอก 096-916-xxxx
 25. อัญชลี ศรีนวลแสง 098-101-xxxx

ผู้โชคดีทั้งหมดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลเพื่อยืนยันรับสิทธิ์และมารับรางวัลภายในวันที่ 26 เมษายน 2562


ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 3

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 62
จับรางวัล : 15 ก.พ. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 ก.พ. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 25 รางวัล

 1. Putipong Kuanrakcharoen 081-421-xxxx
 2. ฐิตากานต์ วงษ์สา 065-326-xxxx
 3. ยุพดี ประกายทิพย์ 081-655-xxxx
 4. ลัดดา ตั้งเกียรติศิริ 086-336-xxxx
 5. วิภาวรรณ จันทเณร 093-718-xxxx
 6. ศศิธร ปลอดทองจันทร์ 093-346-xxxx
 7. นางนลินี สะตะ 095-663-xxxx
 8. นัยนา คนดี 086-915-xxxx
 9. อุทัยวรรณ ตั้งปฏิพัทธ์ 095-605-xxxx
 10. สุขสันต์ โนนทิง 092-737-xxxx
 11. สุภาวดี จำปีหอม 095-623-xxxx
 12. บุหลัน จอยโท 084-622-xxxx
 13. สุธาสินี ดาวเรือง 086-983-xxxx
 14. ทองปลิว ทรัพย์ชญานนท์ 085-657-xxxx
 15. อนณ ป้อมน้อย 086-334-xxxx
 16. วิชชุพร วรปรีชา 086-923-xxxx
 17. ธณภัทร อิ่มสงวนชัย 064-425-xxxx
 18. ทิพย์สุดา สมนา 088-269-xxxx
 19. อภัสราญ์ อ่าวนิล 080-153-xxxx
 20. พรพิพัฒน์ กาศเจริญ 065-269-xxxx
 21. นางนฤมล ทองศรี 085-611-xxxx
 22. กฤษฎา แจ่มทิม 081-614-xxxx
 23. Wittawas wangsang 088-469-xxxx
 24. อ้อมฤดี วิเศษวุฒิ 062-560-xxxx
 25. พิมพ์พิศุทธ์ สร้อยเงิน 089-602-xxxx

ผู้โชคดีทั้งหมดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลเพื่อยืนยันรับสิทธิ์และมารับรางวัลภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562


ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 2

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 61
จับรางวัล : 18 ม.ค. 62, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 30 ม.ค. 62
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 25 รางวัล

 1. ปรารภ มีแย้มภักดิ์ 089-000-xxxx
 2. พรรัตน์ แก้วทอง 082-822-xxxx
 3. พิกุล แก้วแดง 083-213-xxxx
 4. วิภาดา ช่วยรักษา 084-654-xxxx
 5. ทวีศักดิ์ บดีพงศ์ 089-775-xxxx
 6. อนุกูล ศรีวรรณ 062-595-xxxx
 7. ยุพดี ชัยแก้ว 084-628-xxxx
 8. ประวิทย์ ปิยศทิพย์ 094-239-xxxx
 9. สุทธิรักษ์ สืบทอง 099-275-xxxx
 10. อรปภัส ยิ่งไทย 089-790-xxxx
 11. กฏฑวัล เพชรเต็ม 086-360-xxxx
 12. ดารารัตน์ เพียงจันทร์ 096-635-xxxx
 13. คุณวุฒิ อังครัตนพิชัย 085-920-xxxx
 14. ศิริพร สิงห์คำโล 093-286-xxxx
 15. ญดาพร ยิดซัง 089-511-xxxx
 16. สุชาดา ซอเสียงดี 089-662-xxxx
 17. ปณัดดา คล้ายเพ็ง 081-340-xxxx
 18. สุพัตรา สีประเสริฐ 084-400-xxxx
 19. เปรียวปภัสสร์ ไชยยืนยงพิพัฒน์ 081-543-xxxx
 20. ประภาส สีหานอก 085-058-xxxx
 21. ทศพล บุญญาพิทักษ์ 092-225-xxxx
 22. สุวภัทร หลักหาญ 093-864-xxxx
 23. รักษ์พงษ์ น้อยวังคลัง 082-590-xxxx
 24. กันตพัฒน์ ตรีศาสตร์ 091-061-xxxx
 25. ยลดา ปันดวง 085-708-xxxx

ผู้โชคดีทั้งหมดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลเพื่อยืนยันรับสิทธิ์และมารับรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 1

รอบสแกน QR Code วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61
จับรางวัล : 14 ธ.ค. 61, ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 ธ.ค. 61
รางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ 25 รางวัล

 1. ปนัสวี ปรึกสีดา 063-352-xxxx
 2. วีรพล กองสูงเนิน 082-877-xxxx
 3. ธนัชชา อินทรศิริสวัสดิ์ 098-662-xxxx
 4. ณัฐวรรธนะ ไชยนิชย์ 089-719-xxxx
 5. จรรยา ธีรประภาส 080-583-xxxx
 6. สาลินี เลขนอก 096-875-xxxx
 7. เกตุศิริ เผ่าจอมรัตน์ 083-044-xxxx
 8. อรวรรณ ขุยชัยภูมิ 094-485-xxxx
 9. อาคม จันทร์มะโน 061-282-xxxx
 10. จิราภรณ์ บุญยิ้ม 061-818-xxxx
 11. ปิยะพงศ์ ไทรงาม 089-423-xxxx
 12. วิรยา กุลนาม 095-519-xxxx
 13. เพลินจิต แซ่แต้ 085-182-xxxx
 14. มานะชัย แก้ววิเชียร 081-595-xxxx
 15. กัลยา ปลอดเทพ 089-295-xxxx
 16. กรรณิกา บุญบางเก็ง 089-699-xxxx
 17. สมพิศ แก้วขอนแก่น 062-453-xxxx
 18. Jongluck Yawanopas 063-516-xxxx
 19. ศักดิ์นรินทร์ ธูปบูชากร 089-488-xxxx
 20. เพ็ญศรี กาญจนโภคิน 081-438-xxxx
 21. สมปอง แช่มพุทรา 081-826-xxxx
 22. สุภาภรณ์ สีรุด 091-886-xxxx
 23. ณัฏฐสอน วุฒิพรธนรัชฎ์ 089-894-xxxx
 24. ศิลา ชาววัน 090-724-xxxx
 25. บังอร คำระกาย 096-768-xxxx

ผู้โชคดีทั้งหมดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ และมารับรางวัลภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรพนักงานหรือหลักฐานที่สามารถระบุว่าทำงานสังกัดบริษัทเดียวกันกับที่ระบุไว้ตอนกรอกข้อมูลลงทะเบียน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085835xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Inbox Facebook Fanpage Double A Club (https://www.facebook.com/DoubleAPaper/) ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในช่วงเวลาที่กำหนด